اخبار

افتخاري براي ايران .سيده فاطمه مقيمي

افتخاري براي ايران

سيده فاطمه مقيميmuslim world business سال 2017 زنان مسلمان بازرگان و كارآفرين

به عنوان جايزه بين المللي زنان پيشرو و جهان اسلام مفتخر به دريافت اين عنوان جهاني شد.