مقالات

مقاله OKR هدف گذاری به سبک شرکتهای تراز اول

مقاله OKR (هدف گذاری به سبک شرکتهای تراز اول)  از خانم فخر موسوی، عضو کانون زنان بازرگان تهران، جهت بهره برداری ارائه می گردد: