اخبار کانون

آگهي فراخوان

                                                             آگهي فراخوان

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه كانون زنان بازرگان تهران

بدينوسيله به آگاهي مي رساند ، مجمع عمومي عادي ساليانه كانون زنان بازرگان تهران راس ساعت 18 روز شنبه مورخ 29/2/97 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 به آدرس : خيابان خالداسلامبولي (وزراء )– خيابان 21 – پلاك 10 – طبقه  6 - اتاق بازرگاني  تهران برگزار مي شود.

دستور جلسه

1-    ارائه گزارش مالي و اجرائي هيات مديره

2-    ارائه گزارش بازرس

3-    برگزاري انتخابات جهت انتخاب بازرس وهيات مديره

4-    تصميم گيري درمورد تغيير روزنامه جهت درج آگهي

لذا از كليه اعضاء كانون زنان بازرگان تهران كه نسبت به قطعي نمودن عضويت خود در كانون اقدام نموده اند دعوت به عمل مي آيد تا با در دست داشتن كارت عضويت صادر شده معتبر از سوي كانون زنان بازرگان يا كارت بازرگاني معتبر راس ساعت مقرر در محل برگزاري مجمع عمومي حضور يابند.

تذكر:

نماينده هر عضو حقوقي بايستي يك نفرزن و صرفا مدير عامل يا رئيس هيئت مديره شركت متبوع به موجب آخرين روزنامه رسمي شركت باشند. هر عضو حقيقي مكلف است شخصا و اصالتا در مجمع شركت كرده و اجازه توكيل اين حق به غير را ندارد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی