اخبار کانون

ضرورت تدوين داشبورد ريسك ارزي

متن مصاحبه سركارخانم دكترسيده فاطمه مقيمي با موضوع معاملات تجاري دنيا و خريد و فروش ارز 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-104/127949-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی