اخبار کانون

مجمع سالیانه کانون زنان بازرگان ایران

اعضای محترم کانون زنان بازرگان ایران:

پیرو مصوبه صورتجلسه مورخ دوم اردیبهشت کانون ملی زنان بازرگان ایران، در نظر دارد

مجمع عادی به طور فوق العاده را در ساعت 2 بعداز ظهر روز 22/3/98 در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش شهید موسوی  برگزار نماید.

شایان ذکر است براساس بند 2 ناده 14 اساسنامه کانون ملی زنان بازرگان ایران به شرح زیر:

" کانون های استانی موظف هستند به ازای هر ده نفر عضو، یک نفر از هیات مدیره کانون استانی را به عنوان نماینده رسمی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی و مشارکت در تصمیم گیری ها معرفی نمایند، نماینده معرفی شده مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق به غیر را ندارد."

در مجمع فوق الذکرحضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و خزانه دار قانونی کانون ملی زنان بازرگان ایران

- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397

- انتخاب هیات رئیسه و بازرسان

- انتخاب  روزنامه کثیر النتشار

- سایر موارد

  دکتر سیده فاطمه مقیمی

رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی